L’ús eficient i racional de l’aigua potable cada vegada agafarà més rellevància i s’acabarà afegint als tres objectius que actualment tenen tots els serveis municipals d’aigua potable de a) garantia de quantitat, b) garantia de qualitat i c) nivell de servei. 

Les auditories hídriques són l’eina imprescindible per un bon diagnòstic sobre l’eficiència del sistema de proveïment d’aigua potable. El marc fonamental on pivoten les auditories hídriques és l’establiment del balanç hídric del sistema de proveïment segons el model estandarditzat de l’IWA (i adoptat per l’ACA). El diagnòstic de les auditories hídriques abasta tres objectius, per una banda determinar els tant-cercats indicadors d’acompliment del sistema de proveïment i la seva comparació, per una altra banda identificar doncs les àrees de major ineficiència i màxima priorització d’actuació d’acord amb aquests indicadors i finalment avaluar el potencial estalviador del sistema en el marc de la previsió de les demandes d’aigua en el mitjà termini. Les auditories hídriques identifiquen oportunitats especialment en la reducció de l’aigua no facturada però també detecten oportunitats en la gestió de l’aigua facturada.

Un bon coneixement de com portar a terme aquestes auditories i interpretar els indicadors d’acompliment pot ser un element diferenciador en l’èxit d’una companyia d’aigües per mantenir uns nivells d’aigua no facturada baixos i en línia amb els assoliments i estàndards internacionals. Aquest programa de formació persegueix doncs l’empoderament de l’organització en aquest àmbit. Som-hi!

 1. Quins objectius generals té aquesta formació?

– Familiaritzar-se amb els conceptes i la metodologia de les auditories hídriques bàsiques (descendents) i avançades (ascendents) de la IWA (International Water Association),  l’AWWA (American Water Works Association), l’UKWIR (UK Water Industry Research) i l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).

– Aplicar aquestes metodologies, amb la contextualització dels punts forts i dèbils (limitacions), a sectors hídrics específics de l’organització contractant.

 1. A qui va dirigida aquesta formació? 

A personal gestor del Servei Municipal d’Aigües, des de caps de servei, caps de xarxa, responsables de projectes tècnics, caps de serveis d’informàtica, caps d’operació, responsables de lectures i telelectures.

 1. Quins objectius específics i continguts treballa aquesta formació?

Com fer un balaç hídric proper a la realitat? Balanços hídrics estandarditzats IWA/AWWA/ACA. 3Vs: Volums, Valors, Valideses.

– Com interpretar, contextualitzar i aplicar els indicadors d’acompliment? Indicadors d’acompliment. Càlcul i contextualització. Índex de fuites estructurals (ILI).

– Com fer estimacions directes del subcomptatge, del frau i dels autoritzats no facturats i acotar la incertesa en l’aigua captada (pròpia i importada)? Auditories ascendents o avançades

– Com fer estimacions directes de les pèrdues reals (fuites)?  Descomposició de les pèrdues reals (Leakage Component Analysis (LCA), BABE (Background and Burst Estimates) i Anàlisi de Cabals Mínims Nocturns.

– Com plantejar plans de reducció de les pèrdues reals (fuites) eficaços? Marge de millora. Fixació d’objectius. Els 4 pilars de la reducció de les pèrdues reals. Potencialitats de la gestió de la pressió. Economia de la detecció de fuites. Priorització d’estratègies.

 1. Quina metodologia docent usa aquesta formació?

– Exposició del marc teòric.

– Discussió sobre exemples internacionals i casos reals propis.

– Plantejament de qüestions de debat.

– Resolució i aplicació de les metodologies a casos de la pròpia organització

 1. Quin material s’emporta l’organització un cop acabada la formació?

– Presentacions de tot el temari treballat

– Llistat de la bibliografia internacional bàsica i avançada

– Llistat de recursos (en obert) d’institucions internacionals respecte a la realització d’auditories: 

 • AWWA, Free Water Audit Software, FWAS, version 6.0, 2020.
 • ACA, Guia per a la realització d’auditories sobre l’eficiència, 2023.
 • WRF, Leakage Component Analysis Model, WebTool, 2014
 • WRF, Leak Repair Data Collection Guide, WebTool, 2014

– Full de càlcul propi per la pre-realització d’auditories hídriques. 

 • Ajust de balanços hídrics. 
 • Càlcul i contextualització d’indicadors d’acompliment.
 • Anàlisi dels cabals mínims nocturns.
 • Freqüència d’intervenció en la cerca activa de fuites.
 1. En quin format s’imparteix la formació?

Flexibilitat i adaptabilitat. Dependrà de cada organització. A convenir entre presencial o telemàtic i/o mixt. També a convenir el nombre i l’extensió de les sessions. El cas de 3 sessions de tres hores cadascuna (9 hores formals en total) durant 3 setmanes seguides ha demostrat ser un bon model.

 1. Quina és la bibliografia de referència d’aquesta formació?

 AWWA (American Water Works Association), M36 Water Audits and Water Losses Programs, AWWA, 2016. Les metodologies de la UKWIR (UK Water Industry Research) també hi seran comentades i treballades.


info@aigualenc.cat

- Doctor en Química (Universitat Rovira i Virgili, Catalunya, 2005) - Mestratge en Geografia Humana (University of Sussex, England, 2007) - Mestratge en Gestió i Tecnologia de l'Aigua (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya i Aigües de Barcelona, 2019)

0 Comments

Leave a Reply