L’ús eficient i racional de l’aigua potable cada vegada agafarà més rellevància i s’acabarà afegint als tres objectius que actualment tenen tots els serveis municipals d’aigua potable de a) garantia de quantitat, b) garantia de qualitat i c) nivell de servei. 

Un bon monitoratge de les pressions, volums i cabals d’un sector hídric, una part del sistema de proveïment d’aigua potable, pot ser un element diferenciador en l’èxit d’una companyia d’aigües per mantenir uns nivells d’aigua no facturada baixos i en línia amb els assoliments i estàndards internacionals. Es necessiten manòmetres, comptadors i cabalímetres adequats a cada situació, amb un bon redimensionament i una bona instal·lació però també una interpretació precisa de les dades dels aparells. Aquest programa de formació persegueix l’empoderament de l’organització en aquest àmbit. Som-hi!

  1. Quins objectius generals té aquesta formació?

– Entendre el context del mesurament: magnitud, incertesa, lloc/temps i freqüència.  

– Interpretar les dades de pressions, volums i cabals per extreure la informació desitjada. 

  1. A qui va dirigit? 

Personal venedor d’aparells pel monitoratge de cabals, volums i pressions a les xarxes de proveïment d’aigua potable.

  1. Quins objectius específics i continguts treballa aquesta formació?
Objectiu específicContinguts
General
Quin és l’error de mesurament dels meus aparells?Errors aleatoris. Errors sistemàtics. Error estàndard i Desviació estàndard. Interval de confiança. Propagació d’errors.
Quina informació puc extreure del mesurament dels cabals?
Com mesurar l’aigua captada, importada o exportada d’un sector hídric?Tipus de comptadors (estàtics i dinàmics). Localització dels comptadors. Incertesa dels volums en alta. Mètode del buidatge del dipòsit, mètode de l’evolució del balanç de masses i mètode de la propagació d’errors. Indicadors d’eficiència en el transport d’aigua.
Com mesurar el nivell de fuites invisibles d’una xarxa de distribució? Tipus de cabalímetres. Localització dels cabalímetres. Freqüència de mostreig: 15 minuts o 1 segon. Mètode dels cabals mínims nocturns. Determinació dels consums legítims. Determinació del cabal de fuites invisibles i volums de pèrdues reals. Estimacions del volum d’aigua recuperable per la reducció de les pèrdues reals (fuites). Necessitat de campanyes actives de fuites.   
Com detectar l’aparició de fuites en una la xarxa de distribució?Lectura de perfils de cabals instantanis. Cabals mitjans diaris, cabals mínims nocturns, consums. Correlacions. 
Com determinar la freqüència d’intervenció de les campanyes de cerca activa de fuites?Intrepretació dels perfils de cabals mínims nocturns durant 2-3 anys. Taxa d’increment de fuites en el mitjà i llarg termini.
Quina informació puc extreure del mesurament de les pressions?
Hi ha marge de reducció de la pressió al meu sector?Tipus de manòmetres. Transductors i sensors. Localització dels manòmetres. Càlcul o mesurament de la pressió mitjana d’un sector. Punt crític d’un sector. Càlcul de l’indicador de gestió de la pressió (PMI, pressure management index)
Quina és la millor opció per la regulació de la pressió? Pressió fixa, modulació horària o altres sistemes.Perfil horari de pressions. Punt crític d’un sector. 
La xarxa està sotmesa a períodes d’estrès degut a les variacions de pressió?Mesura de transitoris de pressió. Punt de mesurament i freqüència.
Com usar les dades de pressions per calibrar els models hidràulics?La pressió mitjana, la pressió al punt crític i la pressió màxima d’un sector hidràulic.
  1. Quina metodologia docent usa aquesta formació?

– Exposició del marc teòric.

– Discussió sobre exemples internacionals i casos reals propis.

– Plantejament de qüestions de debat.

– Resolució i aplicació de les metodologies a casos de la pròpia organització

  1. Quin material s’emporta l’organització un cop acabada la formació?

– Presentacions de tot el temari treballat

– Llistat de la bibliografia internacional bàsica i avançada

– Full de càlcul propi. 

     –    Anàlisi de la propagació d’errors. 

  • Anàlisi dels cabals mínims nocturns.
  1. En quin format s’imparteix la formació?

Flexibilitat i adaptabilitat. Dependrà de cada organització. A convenir entre presencial o telemàtic i/o mixt. També a convenir el nombre i l’extensió de les sessions.

  1. Quina és la bibliografia de referència d’aquesta formació?

Recomanacions de la IWA (International Water Association), l’AWWA (American Water Works Association), l’UKWIR (UK Water Industry Research) i l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).


info@aigualenc.cat

- Doctor en Química (Universitat Rovira i Virgili, Catalunya, 2005) - Mestratge en Geografia Humana (University of Sussex, England, 2007) - Mestratge en Gestió i Tecnologia de l'Aigua (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya i Aigües de Barcelona, 2019)

0 Comments

Leave a Reply